นักเรียนที่สมัครเรียนโรงเรียนจรัสพิชากร ในระดับชั้น  ม.2,  ม.3 , ม.5 , ม.6  ให้นักเรียนมาติดต่อ โรงเรียนโดยตรง เอกสารที่ต้องเตรียม คือ 1.  ใบแสดงผลการเรียนในปีที่ผ่านมา(ปพ.6) จากโรงเรียนเดิม 2. รูปถ่ายสมัครเรียน ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป 3. เอกสารอื่นๆ ให้ดูหน้าเอกสารการรับสมัคร  พร้อมผู้ปกครอง ให้ติดต่อที่ห้องวิชาการ หรือโทรสอบถามรายละเอียดก่อนมาติดต่อ