วิสัยทัศน์

        โรงเรียนจรัสพิชากรมุ่งพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา ส่งเสริมด้านการคิดการใฝ่รู้  การใช้ทักษะชีวิต  มีความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทยและสร้างสรรค์สัมพันธ์ร่วมกับชุมชน สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
^