ประวัติจรัสพิชากร

            ปี พ.ศ. 2497 เป็นปีที่โรงเรียนจรัสพิชากร ได้ก่อตั้งขึ้นสอนนักเรียน ชั้น ม.1-6 (มัธยมศึกษาสมัยนั้น) มีนักเรียน 134 คน เป็นโรงเรียนเล็กๆ ที่ค่อยเจริญเติบโตเป็นลำดับ โดยความมุ่งมั่น และความตั้งใจของ  อ.จรัส เสือทอง ที่มุ่งหวังผลิตคนที่มีคุณภาพ ปัจจุบันการก่อตั้งมีศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้วเกือบ 30,000 คน ที่ประกอบอาชีพส่วนตัว รับราชการ นักการเมือง ผู้พิพากษา อัยการ ประสบความสำเร็จมากมาย กระจายอยู่เกือบทุกจังหวัดในประเทศไทย และบางคนตั่งรกรากอยู่ต่างประเทศ ศิษย์เก่าที่เด่นๆที่จำได้  เช่น คุณเชิดชัย อุดมไพจิตรกุล  นักชกมวยสมัครเล่นเหรียญทองเอเซียนเกมส์  ขณะนี้ตั้งรากอยู่ที่อเมริกา อาจารย์สัมพันธ์  ทองสมัคร  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณชัยรัตน์  สงวนชื่อ อดีตอธิบดีกรมการขนส่งทางบก   คุณโสภณ  ดำนุ้ย อดีตผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย คุณจรูญ  อินทรจารย์  อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ  และผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติมากมาย ซึ่งไม่อาจกล่าวถึงได้ทั้งหมด โรงเรียนได้ผ่านมรสุมทางการศึกษามาอย่างมากมาย เคยมีชื่อเสียงขจรกระจายทั้งจังหวัด ทุกอย่างมุ่งสู่จรัสพิชากร ประมาณปี   พ.ศ. 2505 ถึง พ.ศ. 2530 มีนักเรียนแต่ละปีไม่น้อยกว่า 2,000-3,000 คน หลังจากนั้น โดนมรสุม    ทางการศึกษา รัฐบาลขยายโรงเรียนมัธยมกระจายทุกตำบล  ทุกอำเภอ  ทำให้นักเรียนลดลงตามลำดับ ขณะนั้นเหลือนักเรียนเพียง 600 กว่าคนเท่านั้น    ผู้บริหาร  ครู จึงช่วยกันวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหม่โดยการออกแนะแนวแนะนำโรงเรียน ปรับปรุงอาคารสถานที่ สร้างสระว่ายน้ำมาตรฐาน    25 เมตร ปรับปรุงภูมิทัศน์ และการจัดการเรียนการสอนโดยนำเทคโนโลยีวิธีใหม่ๆ เข้ามาจัดการเรียนการสอน ทำให้โรงเรียนมีนักเรียนเพิ่มขึ้นตามลำดับจนถึงปัจจุบัน ทั้งโรงเรียนสตรีจรัสพิชากร เปิดรับสอนระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 350 คน โรงเรียนจรัสพิชากรเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ม.1-ม.6   มีนักเรียน  1,260 คน รวมนักเรียนทั้งหมด 1,610 คนซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ประกอบกับโรงเรียนมัธยมประจำตำบลที่เคยรุ่งเรือง  มีนักเรียนเรียนน้อยลง บางแห่งก็ต้องเลิกล้มไป เพราะจำนวนเด็กที่ลดน้อยลงตามลำดับ  แต่จรัสพิชากรของเรายังคงรักษาคุณภาพตาม ปณิธาน ของ อ.จรัส  เสือทอง ทำให้เราสามารถสอนคนให้มีคุณภาพทั้งความรู้ คู่คุณธรรม  ยืนอยู่แนวหน้าในวงการศึกษา  จ.นครศรีธรรมราช  มายาวนานจนเดี๋ยวนี้
ปัจจุบัน โรงเรียนจรัสพิชากร เป็นโรงเรียนการกุศลของมูลนิธิจรัสพิชากร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 นักเรียนเรียนฟรี ตั้งแต่  ม.1-ม.6 มีเกียรติประวัติมากมาย คือ
  • ได้รับโล่ เป็นโรงเรียนที่นักเรียนมีความประพฤติดี บริการสังคมดี จากกระทรวงศึกษาธิการ
  • ได้รับเกียรติจากกองทับบกแปรอักษรในการแข่งขันกีฬากองทัพบกครั้งที่ 36
  • ได้รับมอบหมายจากจังหวัดแปรอักษรในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2
  • โรงเรียนจัดสอนจริยธรรมดีเด่นจากกระทรวงศึกษาธิการ
  • โรงเรียนนำร่องการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
  • โรงเรียนได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รอบที่ 3 ( 25 กุมภาพันธ์ 2557 )
  • โรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม  ของวุฒิอาสาธนาคารสมอง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
    จากวันก่อตั้งปี พ.ศ. 2497 ถึง ปัจจุบัน แห่งความทรงจำของชาวจรัสพิชากร    สมาคมศิษย์เก่าจรัสพิชากร  หวังว่าจรัสพิชากรคงได้รับการดูแลและสนับสนุนจากบรรดาศิษย์เก่าทั้งหลาย ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตกุลบุตร-กุลธิดาที่มีคุณภาพ เคียงคู่กับจังหวัดนครศรีธรรมราชสืบไป
^