อบรมครูสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนยีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กำหนดให้โรงเรียนจรัสพิชากร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เป็นศูนย์การอบรมครูสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ด้วยระบบทางไกลผ่านสถานโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
ในระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน 2560 ณ ห้องสมุดโรงเรียนจรัสพิชากร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^